Regulamin portalu ZielonyBambus.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU  ZIELONYBAMBUS.PL

 

§ 1  INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Portal internetowy pod nazwą Zielonybambus.pl (dalej: Portal) skierowany jest do osób zainteresowanych dostępem przez Internet do informacji dotyczących tematyki zdrowego odżywiania, ekologicznego trybu życia oraz szeroko rozumianych zagadnień związanych z ideą tzw. slow-life, a także podmiotów działających w w/w branżach współpracujących z Portalem zainteresowanych oferowaniem swoich wyrobów lub usług klientom poszukującym konkretnej oferty za pośrednictwem Portalu.
 2. Poniższy Regulamin określa:
  1. zasady funkcjonowania Portalu;
  2. zasady świadczenia usług elektronicznych w ramach Portalu;
  3. zasady udostępniania informacji i ochrony danych osobowych;
  4. sposoby korzystania przez Użytkowników z Portalu.
 3. Właścicielem Portalu i jego administratorem jest Barbara Sakowska prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Centrum Rozwoju INVENTUM Barbara Sakowska, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, 05-520, ul. Warszawska 21d/36, NIP: 584-201-40-11, Regon: 016443742 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z jego zasobów;
  2. świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  3. usługach wyszukiwania – należy przez to rozumieć umożliwienie Użytkownikom korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych udostępnianych na Portalu związanych z tematyką Portalu określoną w pkt.1 Regulaminu.
 5. Wszelkie prawa do Portalu (stron, rozwiązań technicznych oraz w szczególności zamieszczanych treści), zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do zdjęć zastrzeżone są na rzecz ich autorów, którzy udostępnili je bezpłatnie do użytku komercyjnego bądź na rzecz Właściciela, natomiast prawa do aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Portalu.

§ 2  USŁUGI

 1. Usługi elektroniczne w ramach Portalu polegają na:
  1. wysyłce newslettera dotyczącego nowości na Portalu na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników;
  2. umożliwieniu Użytkownikowi wyszukiwania treści udostępnionych na Portalu;
  3. umożliwieniu Użytkownikom Portalu publicznego udostępnienia opinii i komentarzy w ramach prowadzonych w Portalu dyskusji (w tym także edycji i kasowania własnych wypowiedzi);
  4. uaktywnianiu nowych dyskusji poprzez publikowanie na Portalu nowych tematów dyskusji;
  5. umożliwieniu odpłatnego zamieszczania reklam podmiotom zainteresowanym;
  6. prowadzeniu sklepu internetowego, przy czym zasady jego funkcjonowania unormowane są w Regulaminie Sklepu udostępnionym na Portalu.
 2. Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może korzystać z Portalu poprzez zamieszczanie opinii i komentarzy jako gość lub użytkownik zarejestrowany w używanym na Portalu systemie komentowania.
 3. Świadczenie usług odpłatnego zamieszczania reklam realizowane jest na podstawie indywidualnych umów i porozumień. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie umów są udostępniane przez Portal.
 5. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacje lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach opinii, komentarzy oraz dyskusji (z zastrzeżeniem § 4 ust 1 i 2), w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych treści jako porady, sugestii lub oferty.

§ 3  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

 1. Użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi z zastrzeżeniem zakazów wskazanych poniżej oraz określonych w Regulaminie uprawnień Właściciela, stanowiących wyjątek od zasady nieingerowania przez Właściciela w treść opinii i komentarzy oraz przebieg poszczególnych dyskusji w ramach Portalu.
 2. Przez zamieszczenie opinii lub komentarza Użytkownik udziela zezwolenia na ich rozpowszechnienie (oraz materiałów w nim zawartych) w ramach sieci teleinformatycznej, udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz zwielokrotnienie w postaci cyfrowej w zakresie potrzebnym do funkcjonowania Portalu.
 3. Użytkownik ma obowiązek:
  1. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,;
  2. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet;
  3. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela.
 4. Użytkownikowi nie wolno:
  1. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
  2. wprowadzać w błąd Właściciela i Użytkowników Portalu w zakresie przekazywanych danych;
  3. zakłócać funkcjonowania Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji bądź oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;
  4. zamieszczać seryjnie opinii lub komentarzy tej samej treści, zamieszczać opinii lub komentarzy bez treści (w tym także seryjnie);
  5. publikować na Portalu opinii i komentarzy, które są treściami zakazanymi w rozumieniu § 3 ust 5 Regulaminu.
 5. Za treści zakazane uznaje się:
  1. treści wulgarne i obraźliwe oraz inne mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  2. treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujące piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych;
  3. treści nawołujące do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
  4. treści propagujące pornografię;
  5. treści reklamowe (zwłaszcza odnoszące się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, n.p. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiące niezamówioną informację handlową;
  6. treści wprowadzające w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora opinii lub komentarza lub źródła pochodzenia informacji zawartej w opinii;
  7. inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
  8. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujące do treści wskazanych w § 3 ust 5 pkt. 1-7.

§ 4  PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA 

 1. Właściciel może moderować opinie i komentarze zamieszczane przez Użytkowników, przez co należy rozumieć uprawnienie do nieudostępnienia publicznego opinii lub komentarza wysłanego przez Użytkownika, jeśli ich treść jest sprzeczna z Regulaminem.
 2. W wypadku naruszenia treści Regulaminu, Właściciel może usunąć opinię lub komentarz i zamieścić na Portalu informację o przyczynie ich usunięcia, w tym podać nazwę identyfikującą Użytkownika (w używanym na Portalu systemie komentarzy), którego opinie zostały usunięte, a także zablokować Użytkownika.
 3. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Portalu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających jego prawidłowe działanie lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania dostawców usług telekomunikacyjnych czy internetowych.
 5. Właściciel ma prawo ma prawo do wprowadzenia zmian sposobu działania Portalu , a w szczególności zmian wyglądu, funkcjonalności i zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i skutki podjętych przez Użytkowników działań.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
  1. wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Portalu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela;
  2. powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu, działania siły wyższej lub ingerencji osób trzecich;
  3. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu.

§ 5  OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Kwestie związane z ochroną prywatności Użytkowników reguluje Polityka bezpieczeństwa opublikowana na Portalu.

§ 6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu, w tym zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@zielonybambus.pl lub listownie na adres wskazany w zakładce kontakt na Portalu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel powiadomi Użytkowników poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
 3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu  na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
 5. Spory mogące powstać przy wykonywaniu usług na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji, a jeśli mediacje nie przyniosą rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

 

Portal ZielonyBambus.pl